สิทธิประโยชน์

 1. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบ ของการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่ได้นำเข้ามาในประเทศเพื่อนำเข้าไปใน เขตปลอดอากร
 2. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำเข้าจากต่างประเทศ และนำเข้าไปในเขตปลอด อากรเพื่อประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ
 3. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่ปล่อยออกมาจากเขตปลอดอากรอื่น
 4. ยกเว้นอากรขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกต่างประเทศ
 5. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
 6. ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าในประเทศเข้า ไปในเขตปลอดอากร เฉพาะสินค้าที่ต้องเก็บอากรขาออก หรือได้รับยกเว้นอากรขาออก
 7. ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการนำเข้าและการผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร
 8. ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายสุรา ยาสูบและไพ่ สำหรับ การนำเข้าและการผลิตในเขตปลอดอากร
 9. การนำของหรือวัตถุดิบภายในประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรืออื่นๆ เพื่อส่งไปต่างประเทศ ยกเว้นไม่ต้องควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ ประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ
 10. ของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนเงินอากรเมื่อส่งไปต่างประเทศ ถ้านำสินค้าเข้าไปในเขต ปลอดอากรให้ได้รับยกเว้น หรือคืนเงินอากรโดยถือว่าส่งออกไปต่างประเทศ
 11. การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในประเทศ หรือโอนไปคลัง สินค้าทัณฑ์บน หรือจำหน่ายแก่ผู้นำเข้าตามมาตรา 19 ทวิ หรือผู้มีสิทธิได้รับการ ยกเว้นอากร ให้ถือว่าเป็นการนำของนั้นเข้ามาในประเทศหรือการนำเข้าสำเร็จ ในเวลาที่นำของนั้นออกจากเขตปลอดอากร
 12. ของที่ไม่มีสิทธิได้รับการคืนภาษี หรือยกเว้นอากร เมื่อนำของนั้นเข้ามาในเขต ปลอดอากร โดยนำมาผลิต ประกอบ และบรรจุแล้ว ไม่ต้องนำราคาของดังกล่าวมา คำนวณภาษีอีกครั้ง
 13. การนำของในเขตปลอดอากรเพื่อใช้บริโภค หรือเพิ่มประโยชน์อื่นๆ ให้ถือว่า เป็นการนำไปใช้หรือจำหน่ายในประเทศ ยกเว้นนำไปกำจัดหรือทำลายของที่ใช้ ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ตารางรายละเอียดสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร

สิทธิประโยชน์ เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก คลังสินค้าทัณฑ์บน BOI
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก ขึ้นอยู่กับเขต
ยกเว้นอากรขาออก
ยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ยกเว้นการควบคุมมาตรฐาน
ยกเว้นอากรการกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ
การคืนภาษีอากร
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้า
ใช้อัตราภาษี 0% ในการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าในประเทศ
ยกเว้นภาษีสุรา การปิดแสตมป์และค่าธรรมเนียม
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
ยกเว้นการวางประกันสัญญาหรือธนาคารค้ำประกัน
ไม่กำหนดระยะเวลาเก็บสินค้า 2 ปี
ยกเว้นค่าใบอนุญาตโรงงาน
สามารถโอน/ขายสินค้าให้กับผู้มีสิทธิฯโดยถือเป็นการส่งออก
about img about img

บริการ