บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด

ASIA INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD.

      บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยธุรกิจเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ กับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ในเขตปลอดอากรในระยะแรก ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับบริษัท ชัยนันท์ – บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขตปลอดอากร (Bangkok Free Trade Zone)

image

      จนกระทั่งปี 2551 บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากรบางกอก ฟรีเทรดโซน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น "ศูนย์กลางโลจิสติกส์" ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็น "เขตประกอบการอุตสาหกรรม" ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ "เขตปลอดอากร (Bangkok Free Trade Zone)" จากกรมศุลกากร โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารคลังสินค้าขนาด 1,300 ตรม. โดยมีการบริการดังต่อไปนี้

 • บริการด้านการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าทั้งทางบก เรือ และทางอากาศ
 • บริการด้านคลังสินค้าเพื่อฝากเก็บสินค้าทั่วไปทั้งในร่มและห้องควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการแบ่งแยก จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุ การปิดฉลาก
 • บริการจัดหา,จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไปยังภายในและภายนอกราชอาณาจักร
 • บริการจัดหาแรงงานเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า
 • เป็นผู้ให้บริการรับสินค้าแทนผู้นำเข้า - ส่งออกที่มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศ

จุดเด่นของ AIL • AIL ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.23 ใกล้กรุงเทพ สนามบิน ท่าเรือ และถนนสายหลัก รวมถึงมีการคมนาคมเดินทางไป-กลับ กรุงเทพได้อย่างสะดวก
 • AIL เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด
 • AIL อยู่ใกล้สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 • AIL อยู่ใกล้แหล่งกลุ่มแรงงานฝีมือ
about img about img


สิทธิประโยชน์

 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก
 • ยกเว้นอากรขาออก
 • ยกเว้นภาษีสรรพสามิต
 • การคืนภาษีอากร
 • ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ฯลฯ